close
Türk göçleri

Türk tarihi, hem bizim hem de dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Tarihi çağlardan üçü, Türklerin hareketleri ile değişmiştir. Şimdi Türklerin neden Asya’dan göç ettiklerini ve neden Anadoluyu tercih ettiklerini inceleyeceğiz.

Türkler Orta Asya’dan Neden Göç Ettiler?

Türklerin Asya’dan başlayarak dünyaya yayılan göç haritası.

Proto-Moğıllar’dan, Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine hakim olmalarıyla birlikte, bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göçetmeye başladılar. 1027 yılına gelindiğinde artan Kıtay baskısı sonucu Türkler’in batıya göçü büyük bir sel halini almıştı. Kay ve Kıpçak baskısı ile Oğuzlar da yurtlarından ayrıldılar. Şamani Peçenek ve Oğuzlar, Doğu ve Orta Avrupa’ya, Balkanlar’a; Müslüman Oğuzlar ise Maveraünnehir’e, Horan’a ve diğer İslam ülkelerine göç ettiler. Oğuzlar, 1040’da Dandanakan’da Selçuklular’ın idaresinde Gazneliler’i yenip, kendi devletlerini kurdular. Ancak Orta Asya’dan yüz binlerce Türk, Moğol kabilelerinin tazyiki ile batıya göçe devam ediyordu. Maveraünnehir bölgesi onları barındırmaya yetmedi ve yeni bir yurt aramaya başladılar.

Türkler Neden Anadolu’ya Göç Ettiler?

Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce Oğuzlar’dan kopan bir kısım boylar Azerbaycan, Güneydoğu Anadolu ve Irak’a gitmişlerdi. Göktaş, Buka, Mansur ve Anasıoğlu idaresi altındaki Türkmenler, Cizre ve Diyarbakır havalisi ile Musul’u ele geçirmişlerse de, uzun süre buralarda hakim olamadılar ve Azerbaycan’a geri döndüler.

Knedilerine yurt, hayvanlarına da otlak arayan Türkmen kitleleri, Büyük Selçuklu topraklarına gelmeye devam ediyordu. Selçuklular Türkmenleri, kargaşa çıkarmalarını ve otlak sıkıntısına sebebiyet vermelerini önlemek için Anadolu’ya sevk etti.

Türkler, Suriye ve Irak’a da gidip, yerleşmişlerse de, ülkelerin iç bölgelerine girmemişlerdi. Bu bölgelerin iklim ve otlak durumunun hayvanları için uygun olmaması, Türkler’in buralarda yoğun bir şekilde yayılmasına engel oldu. Claude Cahen, Türkler’in Mezopatamya ve Suriye’de gerçek bir yerleşim göstermeyip, askeri hakim sınıf olarak kalmalarının sebebini, bu bölgede Bedevi ve Kürt çobanların bulunması ve Türk develerinin sıcak iklime uyum gösterememesi olarak zikreder. Anadolu ise iklimi ve geniş otlakları ile Türkler’in yaşantısına uygundu. Aynı zamanda Anadolu’nun yoğun bir nüfusa sahip olmaması ve burada Türkler’e direnecek güçlü bir askeri organizasyonun bulunmaması da Türkmenler’in buraya gelmesini teşvik edici unsurlar oldu.

Tags : anadolunun hangi özellikleri türklerin göç etmelerine neden olmuşturanadoluya gelirken geçtiğimiz yollarbüyük selçuklu devleti türk boylarını neden anadoluya yerleştirditürkler neden anadoluya göç ettitürkler neden anadoluya göç etti kısacatürkler neden anadoluya göç ettiler kısacatürkler neden asyayı terk ettitürkler nereye göç etmişlerdirtürkler orta asyadan neden göç ettilertürklerin anadoluya gelirken geçtiği yollartürklerin anadoluya göç etme nedenleritürklerin anadoluya göç etmesinin sebep ve sonuçlarıtürklerin anadoluya göçütürklerin orta asyadan göç etme sonuçlarıtürklerin orta asyadan göç etmesinin sonuçları
akol

The author akol

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.